Osobní asistence

Kontaktní údaje

Stavbařů 213, 386 01 Strakonice

 

telefon: 383 321 931

 

mobil vedoucí: 724 707 312

 

e-mail: strakonice@jczps.cz

 

Personální zajištění osobní asistence

vedoucí osobní asistence: Jana Horvátová, DiS., mobil: 724 707 312

 

sociální pracovnice pro osobní asistenci: Bc. Pavl Petráňová, DiS., telefon: 383 321 931, 702 281 483

 

administrativní pracovnice: Martina Božková, telefon: 383 321 931

 

osobní asistentky: Jaroslava Brejchová, Zdeňka Čapková, Ilona Pechlátová, Jana Horvátová

 

Doba poskytování osobní asistence

Pondělí až pátek od 7:00 h do 20:00 h

Sobota a neděle od 7:00 h do 20:00 h

Státní a jiné svátky v době dle příslušného dne, na který připadne.

 

 

Poslání

Posláním služby osobní asistence je pomáhat dospělým osobám se zdravotním postižením a seniorům ze Strakonic zvládnout s pomocí osobního asistenta činnosti, které nemohou vykonávat samostatně.

Individuálně poskytnout pomoc a podporu, která vychází z potřeb uživatelů (umožnit zůstat doma). Odborný personál pomáhá a podporuje rozvoj a samostatnost uživatelů v jejich domácím prostředí tak, aby mohli žít životem, který se blíží běžné úrovni a napomáhá k jejich integraci do společnosti.

 

Cíle

- setrvat v přirozeném domácím prostředí a zachovat si vlastní životní styl

- dosáhnout soběstačnosti uživatelů služby s ohledem na jejich možnosti a zdravotní stav

 

Cílová skupina: osoby od 19 let a výše

- osoby s tělesným postižením  

- osoby se zrakovým postižením

- osoby s chronickým onemocněním  

- osoby s kombinovaným postižením – mimo duálního postižení zraku a sluchu

- osoby s jiným zdravotním postižením  

- senioři

Poskytované činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 

-          pomoc při podání jídla a pití

 

-          pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek

 

-          pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

 

-          pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

 

pomoc při osobní hygieně:

 

-          pomoc při úkonech osobní hygieny (mytí těla, vlasů, čištění zubů, nehtů apod.)

 

-          pomoc při použití WC

 

pomoc při zajištění stravy, pomoc při přípravě jídla a pití

 

pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 

-          pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí

 

výchovně, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 

-          pomoc a podpora rodině v péči o dítě a pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

 

-          pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 

-          pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

 

-          pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Úhrada za služby

 

Ceník osobní asistence 1.7.2023.pdf

Dokumenty a další informace o poskytování služby OA

Službu osobní asistence poskytovanou Jihočeským centrem pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. finančně podporují:

                                                  a město Strakonice