Osobní asistence

Stavbařů 213, 386 01 Strakonice

telefon: 383 321 931

mobil vedoucí: 724 707 312

e-mail: strakonice@jczps.cz

Doba poskytování osobní asistence

Pondělí až pátek od 7:00 h do 20:00 h

Sobota a neděle od 15:00 h do 20:00 h

Státní a jiné svátky v době dle příslušného dne, na který připadne

Cena od 90 Kč/h do 130 Kč/h


Poslání

Posláním služby osobní asistence je pomáhat dospělým osobám se zdravotním postižením a seniorům ze Strakonic zvládnout s pomocí osobního asistenta činnosti, které nemohou vykonávat samostatně.

Individuálně poskytnout pomoc a podporu, která vychází z potřeb uživatelů (umožnit zůstat doma). Odborný personál pomáhá a podporuje rozvoj a samostatnost uživatelů v jejich domácím prostředí tak, aby mohli žít životem, který se blíží běžné úrovni a napomáhá k jejich integraci do společnosti.

Cíle

- setrvat v přirozeném domácím prostředí a zachovat si vlastní životní styl

- dosáhnout soběstačnosti uživatelů služby s ohledem na jejich možnosti a zdravotní stav


Doba poskytování osobní asistence

Pondělí až pátek od 7:00 h do 20:00 h

Sobota a neděle od 15:00 h do 20:00 h

Státní a jiné svátky v době dle příslušného dne, na který připadne

Cena od 90 Kč/h do 130 Kč/h


Cílová skupina: osoby od 19 let a výše

- osoby s tělesným postižením  

- osoby se zrakovým postižením

- osoby s chronickým onemocněním  

- osoby s kombinovaným postižením – mimo duálního postižení zraku a sluchu

- osoby s jiným zdravotním postižením  

- senioři

  

Poskytované činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

-          pomoc při podání jídla a pití

-          pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek

-          pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

-          pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

pomoc při osobní hygieně:

-          pomoc při úkonech osobní hygieny (mytí těla, vlasů, čištění zubů, nehtů apod.)

-          pomoc při použití WC

pomoc při zajištění stravy, pomoc při přípravě jídla a pití

pomoc při zajištění chodu domácnosti:

-          pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí

– výchovně, vzdělávací a aktivizační činnosti:

-          pomoc a podpora rodině v péči o dítě a pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

-          pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

– pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

-          pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

-          pomoc při vyřizování běžných záležitostí


Žádost pro uchazeče o OA.pdf

Vnitřní pravidla pro poskytování služeb osobní asistence 1.7.2018.pdf

Souhlas se zpracováním osobních údajů KONTAKTNÍ OSOBY 2018.pdf

Souhlas se zpracováním osobních údajů UŽIVATEL 2018.pdf