Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou registrovanou sociální službou podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v platném znění. Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány pouze na našem pracovišti v Českých Budějovicích, kde bylo zřízeno Komunitní centrum pro zdravotně postižené a seniory.

 

Cílové skupiny

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou zaměřeny na seniory a osoby se zdravotním postižením zejména na osoby se sluchovým postižením bez rozdílu doby vzniku sluchové vady. Osoby se sluchovým postižením, které jsou lehce, středně a těžce nedoslýchavé (jednostranné, oboustranné vady dočasného i trvalého charakteru), osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou (zbytky sluchu), uživatelé kochleárních implantátů, osoby s indikací tinnitus aurus.

Služby poskytneme zájemcům a uživatelům ze všech míst okresu České Budějovice.

 

Poslání

Posláním námi poskytovaných sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením je udržení a zlepšení kvality života našich cílových skupin, předcházení sociálnímu vyloučení ze spolčenosti a aktivní zapojení seniorů a osob se zdravotním postižením, zejména pak osob se sluchovým postižením do běžného života.

 

Hlavní cíle

Cílem sociálně aktivizačních služeb je zlepšení adaptability a komunikativních schopností uživatelů, získání vzdělání či doplnění kvalifikace, zlepšení sebeobsluhy a celkové samostatnosti, výběr vhodných kompenzačních pomůcek a nácvik jejich používání, nácvik prostorové orientace a chování v běžných situacích. Dalším cílem je udržení aktivní a smysluplné náplně života. Důležitým prvkem je i zapojení široké veřejnosti a vzájemná pomoc a výpomoc mezi občany.

 

Sociálně aktivizační služby pro zdravotně postižené a seniory zahrnují tyto úkony:

 

1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Osoby se sluchovým postižením se často izolují od společnosti a uzavírají ve svých domovech. Cílem těchto aktivit je nabídnout osobám se sluchovým postižením smysluplné trávení volného času, např. setkávání osob se sluchovou vadou, kde si mohou společně vyměnit zkušenosti, navázat nové společenské kontakty a tím se i aktivně zapojit do společenského života.

Pro uživatele pořádáme zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity – kurzy a vzdělávací aktivity na aktuální téma: požární prevence, změny v dopravních zákonech, dluhová problematika, sociální patologie (domácí násilí), také z oblasti kultury a historie.

 

 

2. Sociálně terapeutické činnosti

Směřují ke zdravým sociálním vztahům, praktickým dovednostem a schopnostem, které jsou v důsledku sluchového nebo kombinovaného postižení v různé míře narušeny nebo zcela chybí.

 

Psychoterapie a socioterapie – rozvoj a udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob (např. arteterapie, logopedie – kurzy odezírání a sluchový trénink v terénu pro nedoslýchavé, kurzy odezírání a rozvoj slovní zásoby pro neslyšící).

Setkávání občanů se zdravotním postižením v rámci edukační činnosti (informace o nových kompenzačních a rehabilitačních pomůckách, aktuální informace pro jednotlivé skupiny zdravotně postižených osob)

Výstavy kompenzačních pomůcek pro tělesně nebo smyslově postižené

 

Sociálně rehabilitační výcviky – prostorová orientace se sluchadlem v terénu, nácvik orientace v neznámém prostředí pro neslyšící, kurz znakového jazyka.

 

3. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání běžných záležitostí

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

 

 

Úhrada za služby

Služba je poskytována uživatelům bezplatně.