Poradny pro osoby se zdravotním postižením a seniory


V poradnách pro osoby se zdravotním postižením a seniory je poskytováno odborné sociální poradenství, které je registrovanou sociální službou podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v platném znění.

 

Poradenské služby poskytuje všech sedm pracovišť JCZPS o.p.s.

 

Cílové skupiny

Poradenství je zaměřeno na osoby se zdravotním postižením a seniory. Orientuje se i na rodinné příslušníky a další osoby, které o osoby se zdravotním postižením a seniory pečují.

 

Poslání odborného sociálního poradenství

Posláním odborného sociálního poradenství je poskytnout radu, informaci, pomoc a podporu uživatelům, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jsou touto situací ohroženi. Poradenství má pomoci uživatelům lépe se orientovat ve svých právech a povinnostech, nalézt vhodné řešení jejich životní situace, kterou nejsou schopni svými silami ani za pomoci svého blízkého okolí zvládnout. Poradenství má dále přispívat ke zlepšení kvality života uživatelů.

 

Cíle odborného sociálního poradenství

Cílem poradenských služeb je poskytnout odbornou radu, pomoc a podporu tak, aby uživatel byl informován o svých právech a povinnostech a:

- lépe se orientoval ve své životní situaci a v možnostech jejího řešení

- aktivizoval se k řešení své nepříznivé situace vlastními silami

 

Zásady poradenství

- odborné sociální poradenství je poskytováno bez úhrady

- přístup pracovníků k uživatelům je profesionální a individuální

- pracovníci podporují uživatele při řešení jejich nepříznivé sociální situace

- způsob řešení nepříznivé sociální situace si uživatel vybírá sám nebo na základě nabídnutých možností

- uživatel je informován o možnosti zachování anonymity, pokud si to přeje a pokud je to s ohledem na složitost jeho problému možné

 

Formy uzavření smlouvy 

- ústní smlouva - u jednorázového či krátkodobého odborného sociálního poradenství,

- Smlouva o poskytování odborného sociálního poradenství - může být uzavřena pouze v souladu s § 91 zákona č  108/2006 Sb., o
sociálních službách, v platném znění.

Tato Smlouva se uzavírá u dlouhodobého odborného sociálního poradenství (předpokládá se 4 a více poradenských setkání) nebo uživatel o uzavření smlouvy požádá.


Odborné sociální poradenství zahrnuje tyto úkony:

1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

- předání kontaktu a informací o navazujících a alternativních sociálních službách v regionu, volnočasových a zájmových aktivitách,

- zprostředkování pomoci při řešení obtížné situace formou spolupráce a kooperace s příslušnými úřady a jinými subjekty.

 

2. sociálně terapeutické činnosti:

- poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálně právních předpisech,

- poskytnutí informace o základních právech a povinnostech uživatele, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě.

 

3. pomoc při prosazování práv, zájmů a obstarávání osobních záležitostí:

- pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

- aktivní pomoc nebo doprovázení při řešení tíživé sociální situace,

- doprovod při jednání s úřady a jinými institucemi či poskytovateli,

- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,

- pomoc při sepsání odvolání proti rozhodnutí, námitek nebo správní žaloby,

- poradenství při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby,

- pomoc při vypsání tiskopisů, žádostí a formulářů.


Poradna pro osoby se zdravotním postižením a seniory aktuálně poskytuje poradenství v následujících oblastech

1. Podpora uživatelů v obtížné životní, resp. sociální situaci

- informace, rada nebo podpora směřující k řešení nepříznivé sociální situace uživatele prostřednictvím vhodné sociální služby nebo dávky (dávky státní sociální podpory či pomoci v hmotné nouzi);  

- informace, rada nebo podpora členům rodiny pečujícím o závislou osobu;  

- poradenství při podávání žádosti o příspěvek na péči nebo dávky pro osoby se zdravotním postižením;

- podpora a doprovod při komunikaci s úřadem vedoucím řízení, resp. vyplácejícím příspěvek na péči nebo dávky pro osoby se zdravotním postižením.    


2. Ochrana práv uživatelů sociálních služeb 

- zprostředkování navazujících služeb a potřebných kontaktů;  

- poradenství při formulování potřeb a výběru vhodné sociální služby v regionu;  

- poradenství a doprovod při jednání s poskytovatelem sociální služby;  

- specifická podpora uživatelů při pochopení smyslu a textu smlouvy o poskytování sociální služby;  

- poradenství při řešení neshod a konfliktů mezi uživatelem a poskytovatelem služby;  

- poradenství ohledně výše plateb za sociální službu a platebních podmínek; 

- poradenství při uzavírání smlouvy o poskytování služby s fyzickou osobou - neregistrovaným poskytovatelem sociální služby;  

- možnosti využití dávek státní sociální podpory, hmotné nouze či dávek pro OZP.


3. Podpora v oblasti ochrany lidských práv a důstojnosti osob se zdravotním postižením 

- ochrana práv uživatelů;  

- informace v oblasti způsobilosti k právním úkonům, hmotně právní a procesně-právní aspekty;

- práva a povinnosti opatrovníka a postavení osoby zbavené /omezené/ způsobilosti k právním úkonům;  

- možnosti řešení případů diskriminace občanů se zdravotním postižením s využitím příslušné legislativy;  

- doporučení na instituce a organizace, které se podílejí na ochraně lidských práv občanů se zdravotním postižením;  

- informace o lidských právech a ochraně lidských práv včetně informací o platných mezinárodních dokumentech.


4. Podpora dalšího vzdělávání osob se zdravotním postižením a seniorů 

- předávání informací o možnostech vzdělávání občanů se zdravotním postižením v regionu;

- informace o možnostech celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením;

- informace o dalším vzdělávání pro seniory.


5.  Podpora nezávislého života a mobility osob se zdravotním postižením a seniorů

- poradenství při výběru vhodné rehabilitační nebo kompenzační pomůcky;

- poradenství při nákupu vhodné kompenzační pomůcky - v zájmu uživatele;

- zprostředkování kontaktu na půjčovnu kompenzačních pomůcek.


6. Ochrana práv spotřebitele se zdravotním postižením a seniorů

- pomoc při uplatňování reklamací u výrobků a produktů určených pro osoby se zdravotním postižením;

- prevence komerčního zneužívání osob se zdravotním postižením - podomní prodej, výjezdní prodejní akce, neinformované změny dodavatelů energií, telekomunikačních služeb nebo zdravotního a jiného pojištění;

- informace o rizikových nabídkách tzv. výhodných nákupů, služeb a úvěrů.

Úhrada za služby

Služba je poskytována uživatelům bezplatně.


Vnitřní pravidla pro poskytování OSP.pdf

Informace pro uživatele.pdf

Dotazník pro uživatele OSP.pdf