Poradny pro osoby se zdravotním postižením a seniory

www.apsscr.cz/cz/nabizime/chci-zustat-doma

V poradnách pro osoby se zdravotním postižením a seniory je poskytováno odborné sociální poradenství, které je registrovanou sociální službou podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v platném znění.

 

Poradenské služby poskytuje všech sedm pracovišť JCZPS o.p.s.

 

Cílové skupiny

Poradenství je zaměřeno na osoby se zdravotním postižením a seniory. Orientuje se i na rodinné příslušníky a další osoby, které o osoby se zdravotním postižením a seniory pečují.

 

Poslání odborného sociálního poradenství

Posláním odborného sociálního poradenství je poskytnout radu, informaci, pomoc a podporu uživatelům, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jsou touto situací ohroženi. Poradenství má pomoci uživatelům lépe se orientovat ve svých právech a povinnostech, nalézt vhodné řešení jejich životní situace, kterou nejsou schopni svými silami ani za pomoci svého blízkého okolí zvládnout. Poradenství má dále přispívat ke zlepšení kvality života uživatelů.

 

Cíle odborného sociálního poradenství

Cílem poradenských služeb je poskytnout odbornou radu, pomoc a podporu tak, aby uživatel byl informován o svých právech a povinnostech a:

- lépe se orientoval ve své životní situaci a v možnostech jejího řešení

- aktivizoval se k řešení své nepříznivé situace vlastními silami

 

Zásady poradenství

- odborné sociální poradenství je poskytováno bez úhrady

- přístup pracovníků k uživatelům je profesionální a individuální

- pracovníci podporují uživatele při řešení jejich nepříznivé sociální situace

- způsob řešení nepříznivé sociální situace si uživatel vybírá sám nebo na základě nabídnutých možností

- uživatel je informován o možnosti zachování anonymity, pokud si to přeje a pokud je to s ohledem na složitost jeho problému možné

 

Formy uzavření smlouvy 

- ústní smlouva - u jednorázového či krátkodobého odborného sociálního poradenství,

- Smlouva o poskytování odborného sociálního poradenství - může být uzavřena pouze v souladu s § 91 zákona č  108/2006 Sb., o
sociálních službách, v platném znění.

Tato Smlouva se uzavírá u dlouhodobého odborného sociálního poradenství (předpokládá se 4 a více poradenských setkání) nebo uživatel o uzavření smlouvy požádá.


Odborné sociální poradenství zahrnuje tyto úkony:

1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

- předání kontaktu a informací o navazujících a alternativních sociálních službách v regionu, volnočasových a zájmových aktivitách,

- zprostředkování pomoci při řešení obtížné situace formou spolupráce a kooperace s příslušnými úřady a jinými subjekty.

 

2. sociálně terapeutické činnosti:

- poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálně právních předpisech,

- poskytnutí informace o základních právech a povinnostech uživatele, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě.

 

3. pomoc při prosazování práv, zájmů a obstarávání osobních záležitostí:

- pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

- aktivní pomoc nebo doprovázení při řešení tíživé sociální situace,

- doprovod při jednání s úřady a jinými institucemi či poskytovateli,

- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,

- pomoc při sepsání odvolání proti rozhodnutí, námitek nebo správní žaloby,

- poradenství při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby,

- pomoc při vypsání tiskopisů, žádostí a formulářů.

 

Úhrada za služby

Služba je poskytována uživatelům bezplatně.