Osobní asistence

 

Osobní asistence je terénní sociální služba. Tato služba je registrovanou sociální službou podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v platném znění.

 

Osobní asistence je poskytována na strakonickém pracovišti JCZPS o.p.s. a pouze na území města Strakonice.


Doba poskytování osobní asistence

Pondělí až pátek od 7:00 h do 20:00 h

Sobota a neděle od 15:00 h do 20:00 h

Státní a jiné svátky v době dle příslušného dne, na který připadne


 

Poslání osobní asistence

Posláním služby osobní asistence je pomáhat rodinám se zdravotně postiženými dětmi, dospělými či seniory žít běžným způsobem života jejich vrstevníků. Pomáhat dospělým osobám se zdravotním postižením a seniorům zvládnout s pomocí osobního asistenta činnosti, které nemohou vykonávat samostatně.

 

Individuálně poskytnout pomoc a podporu, která vychází z potřeb uživatelů (umožnit zůstat doma). Odborný personál pomáhá a podporuje rozvoj a samostatnost uživatelů v jejich domácím prostředí tak, aby mohli žít životem, který se blíží běžné úrovni a napomáhá k jejich integraci do společnosti.

 

Rozsah poskytování

Základní činnosti poskytované v rámci služby osobní asistence.

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně,

c) pomoc při zajištění stravy,

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

g) pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a při obstarávání osobních

záležitostí.

 

 

Popis realizace poskytované služby

Služba osobní asistence umožňuje osobám s těžkým zdravotním postižením žít doma v přirozeném prostředí, realizovat aktivity a činnosti směřující k prevenci sociálního vyloučení a k integraci do společnosti. Je určena osobám s těžkým zdravotním postižením, jehož důsledky vyžadují v některých úkonech pomoc druhé osoby. Pomoc osobních asistentů je cenná i pro rodiny osob se zdravotním postižením.

Služba osobní asistence obsahuje především pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, při zajištění chodu domácnosti, při obstarávání osobních záležitostí, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, při soběstačnosti a dalších činnostech vedoucích k sociálnímu začlenění.

 

Úhrada za služby

Osobní asistence je placenou službou. Výše úhrady za poskytování služby je stanovena dle platného ceníku služby osobní asistence.

Ceník OA od 1.1.2019.pdf


Žádost pro uchazeče o OA.pdf

Souhlas se zpracováním osobních údajů KONTAKTNÍ OSOBY 2018.pdf

Souhlas se zpracováním osobních údajů UŽIVATEL 2018.pdf

Vnitřní pravidla pro poskytování služeb osobní asistence 1.1.2019.pdf