Osobní asistence

 

Osobní asistence je terénní sociální služba. Tato služba je registrovanou sociální službou podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v platném znění.

 

Osobní asistence je poskytována na strakonickém pracovišti JCZPS o.p.s. a pouze na území města Strakonice.


Doba poskytování osobní asistence

Pondělí až pátek od 7:00 h do 20:00 h

Sobota a neděle od 15:00 h do 20:00 h

Státní a jiné svátky v době dle příslušného dne, na který připadne

Cena od 90 Kč/h do 130 Kč/h

 

Poslání osobní asistence

Posláním služby osobní asistence je pomáhat rodinám se zdravotně postiženými dětmi, dospělými či seniory žít běžným způsobem života jejich vrstevníků. Pomáhat dospělým osobám se zdravotním postižením a seniorům zvládnout s pomocí osobního asistenta činnosti, které nemohou vykonávat samostatně.

 

Individuálně poskytnout pomoc a podporu, která vychází z potřeb uživatelů (umožnit zůstat doma). Odborný personál pomáhá a podporuje rozvoj a samostatnost uživatelů v jejich domácím prostředí tak, aby mohli žít životem, který se blíží běžné úrovni a napomáhá k jejich integraci do společnosti.

 

Rozsah poskytování

Základní činnosti poskytované v rámci služby osobní asistence.

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně,

c) pomoc při zajištění stravy,

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

g) pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a při obstarávání osobních

záležitostí.

 

 

Popis realizace poskytované služby

Služba osobní asistence umožňuje osobám s těžkým zdravotním postižením žít doma v přirozeném prostředí, realizovat aktivity a činnosti směřující k prevenci sociálního vyloučení a k integraci do společnosti. Je určena osobám s těžkým zdravotním postižením, jehož důsledky vyžadují v některých úkonech pomoc druhé osoby. Pomoc osobních asistentů je cenná i pro rodiny osob se zdravotním postižením.

Služba osobní asistence obsahuje především pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, při zajištění chodu domácnosti, při obstarávání osobních záležitostí, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, při soběstačnosti a dalších činnostech vedoucích k sociálnímu začlenění.

 

Úhrada za služby

Osobní asistence je placenou službou. Výše úhrady za poskytování služby je stanovena dle platného ceníku služby osobní asistence.Žádost pro uchazeče o OA.pdf

Souhlas se zpracováním osobních údajů KONTAKTNÍ OSOBY 2018.pdf

Souhlas se zpracováním osobních údajů UŽIVATEL 2018.pdf

Vnitřní pravidla pro poskytování služeb osobní asistence 1.7.2018.pdf