Detašované pracoviště Vl. Březí

 

Projekt

DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ PORADNY PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ VE VLACHOVO BŘEZÍ

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007876 je spolufinancován Evropskou unií.

Poradenství je založeno na včasné a srozumitelné radě, návodu či postupu, kde hlavním smyslem těchto služeb je minimalizovat dopad zdravotního postižení na aktivní život uživatele. Odobrné sociální poradenství má zároveň preventiví charakter, je důležité pro předcházení sociálního a potencionáně i ekonomického propadu uživatele. Naše poradenství není jen informativního charakteru, ale provázíme uživatele ve celkém procesu řešení jeho sociálního problému.

 

 

 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.,

 detašované pracoviště Vl. Březí

adresa: náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí

mobil: 721 142 708

e-mail: poradnaVlBrezi@seznam.cz

 

Poradna pro osoby se zdravotním postižením

 

Vedoucí služby a sociální pracovnice: Dita Čadová, DiS., tel. 721 142 708

 

 

Poradenské hodiny:  

   Úterý      7:00 - 11:30, 12:00 - 15:30 hodin

   Čtvrtek   7:00 - 11:30, 12:00 - 15:30 hodin

 

 

Vzhled budovy, kde sídlí poradna od ledna 2020

 

Vzhled budovy, kde sídlí poradna do prosince 2019

                                                              

 

 

 

 

 

                     

 

 

Informace o projektu

Identifikace projektu

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007876

Název projektu: Zřízení detašovaného pracoviště Poradny pro zdravotně postižené v Vlachovo Březí

Doba trvání projektu: 1.4.2018 - 31.3.2021

 

Kontaktní údaje

Adresa: náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí (budova městského úřadu)

Telefon: 721 142 708

Email: poradnaVlBrezí@seznam.cz

Provozní doba:  úterý a čtvrtek 7.00 -  11.30 a 12.00 - 15.30 hodin

 

Personální zabezpečení:

Sociální pracovník - PÚ 0,4: Dita Čadová, DiS.

Koordinátor projektu a vedoucí služby - PÚ 0,1: Dita Čadová, DiS.

 

Popis projektu

Cílové skupiny:

 Osoby se zdravotním postižením

 Osoby pečující o jiné závislé osoby
    Sociální pracovníci

 

Název klíčové aktivity: Poskytování odborného sociálního poradenství

Popis klíčové aktivity:

Vlastní poskytování odborného sociálního poradenství dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách § 37:

(3) Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí a ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.

 

(4) Služba podle odstavce 3 obsahuje tyto základní činnosti:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

b) sociálně terapeutické činnosti,

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Toto je nejdůležitější aktivita projektu, do které budou přímo zapojeni uživatelé služby, místní úřady a organizace. Předpokládáme, že projekt podpoří minimálně 60 uživatelů.

 

Služba odborného sociálního poradenství se podle vyhlášky poskytuje bezplatně. Poradna bude otevřená dva dny v týdnu na 8 hodin, pravděpodobně v úterý a ve čtvrtek, proto sociální pracovník bude zaměstnán na 0,4 PÚ.

 

Poradenství se poskytuje v následujících 14 oblastech:
příspěvek na péči; zákon o sociálních službách; sociální, zdravotní a nemocenské pojištění; důchodové pojištění; kompenzační pomůcky; dávky hmotné nouze; dávky státní sociální podpory; dávky podle zákona pro osoby se zdravotním postižením; průkazy TP, ZTP, ZTP/P; parkovací karta; pracovněprávní problematika, problematika vzdělávání; poradenství při odstraňování architektonických bariér a daňové a poplatkové úlevy pro občany se zdravotním postižením.