Zásady poskytování služby

Sociálně aktivizační služby pro seniory i osoby se zdravotním postižením jsou v Komunitní místnosti i v terénu poskytovány podle následujících zásad:

 

- Dodržujeme práva uživatele služby – respektujeme a dodržujeme Etický kodex, Listinu lidských práv a svobod.

Respektujeme volbu uživatele služby – s uživatelem služby je konzultována jeho situace, jsou mu představeny možné způsoby řešení, avšak rozhodnutí je ponecháno na něm či jeho zákonném zástupci.

S uživatelem jednáme důstojně a také jej důstojně oslovujeme – uživatele nekáráme, nerozkazujeme mu, nekřičíme a nepospícháme na něj, nevyčítáme mu jeho jednání a chování. Uživatele oslovujeme zdvořile, uživateli tykáme pouze na základě jeho přání.

Individuální zaměření podpory – službu poskytujeme na základě individuálních možností a schopností uživatelů.

Snažíme se o maximální flexibilitu – poskytovanou službu přizpůsobujeme potřebám uživatele

Snažíme se o nezávislost uživatele – vedeme uživatele k samostatnosti a co nejmenší míře závislosti na pomoci druhých osob či institucí. Nabízíme a realizujeme zájmové, vzdělávací i kulturní akce apod.

Zachováme mlčenlivost – pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí.

Službu poskytujeme zdarma – na základě zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění, o sociálních službách poskytujeme sociálně aktivizační služby zdarma. Na fakultativní akce je možné žádat po uživatelích příspěvek na úhradu nákladů spojených s realizací akce (např. příspěvek na dopravu autobusem, vstupem).