Poradna

Odborné sociální poradenství

vedoucí a sociální pracovnice: Bc. Martina Němcová, tel. 775 356 184

sociální pracovnice: Bc. Jana Elezi

telefon: 386 353 940

email: ceskebudejovice@jczps.cz


Hodiny pro veřejnost - poradna

                                                        Pondělí   7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00 hodin

                                                        Úterý     7:30 - 12:00 hodin

                                                        Středa    7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00 hodin

                                                        Čtvrtek   7:30 - 12:00, 12:30 - 14:00 hodin


Odborné sociální poradenství poskytujeme v následujících oblastech:

1.     Příspěvek na péči

-         informace o vyplácení příspěvku, výše příspěvku, vyřizování žádostí, odvolání, kontroly využívání atd. ....


2.     Zákon o sociálních službách (mimo příspěvku na péči), problematika ochrany práv uživatelů sociálních služeb

-         poradenství při výběru vhodné sociální služby, zprostředkování navazujících služeb a potřebných kontaktů,

-         poradenství při jednání s poskytovatelem sociální služby; řešení neshod uživatele s poskytovatelem,

-         poradenství při uzavírání smlouvy o poskytování služby s registrovaným poskytovatelem sociální služby nebo s fyzickou osobou - neregistrovaným poskytovatelem sociální služby,

-         poradenství ohledně výše plateb za sociální službu a platebních podmínek a úhrad za služby.


3.     Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění

-         jednotlivé dávky nemocenského pojištění (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství),

-         dluhy na pojištění.


4.     Důchodové pojištění

-         invalidní, starobní, sirotčí a vdovské důchody


5.     Kompenzační pomůcky, problematika podpory nezávislého života a mobility osob se zdravotním postižením a seniorů

-          poradenství při výběru vhodné rehabilitační nebo kompenzační pomůcky,

-         příspěvky na pomůcky, pomoc při jednání s úřady, informace o získávání kompen. pomůcek,

-         poradenství při nákupu vhodné kompenzační pomůcky - v zájmu uživatele,

-         základní informace o pomůckách, kontakty na prodejny a půjčovny.


6.     Dávky hmotné nouze

-         doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc, příspěvek na živobytí,

-         zvýšení částky živobytí z důvodu dietního stravování.


7.     Dávky státní sociální podpory

-       příspěvek na bydlení, přídavky na děti, pohřebné, rodičovský příspěvek atd.


8.     Dávky pro osoby se zdravotním postižením

-         příspěvek na mobilitu, Příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcky,

-         průkazy TP, ZTP, ZTP/P ,

-         parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením.

 

9.     Pracovněprávní problematika

-         zákoník práce, zákon o zaměstnanosti, nezaměstnanost,

-         informace o podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením,

-         chráněná pracovní místa, pracovní rehabilitace.


10. Problematika vzdělávání, podpora dalšího vzdělávání osob se zdravotním postižením a seniorů

-         předávání informací o možnostech vzdělávání OZP v regionu,

-         pomoc při vyhledání speciální školy v místě bydliště, zajištění asistenta do školy,

-         informace o možnostech celoživotního vzdělávání OZP,

-         informace o dalším vzdělávání pro seniory.


11. Poradenství při odstraňování architektonických bariér, problematika podpory při prosazování a tvorbě
prostředí pro všechny 

-         základní poradenství v oblasti bezbariérového životního prostředí pro OZP a zprostředkování odborného poradenství a
konzultací (úpravy vnitřních prostor, vstupů do budov, úprava komunikací, přechodů pro chodce),

-         poradenství uživatelům při prosazování oprávněných potřeb na bezbariérové prostředí,

-         zřizování vyhrazených parkovacích míst pro těžce zdravotně postižené osoby,

-         jednání se zainteresovanými institucemi a organizacemi které mají kompetenci v dané oblasti.


12. Daňové a poplatkové úlevy pro OZP

-         úlevy od placení správních poplatků, rozhlasového a televizního poplatku, neplacení dálniční známky atd.


13. Podpora v oblasti ochrany lidských práv a důstojnosti OZP, problematika svéprávnosti

-         základní informace v oblasti svéprávnosti, práva a povinnosti opatrovníka a postavení osoby zbavené
/omezené/ na svéprávnosti,

-         možnosti řešení případů diskriminace OZP,

-         doporučení na instituce a organizace, které se podílejí na ochraně lidských práv OZP;

-          informace o lidských právech a ochraně lidských práv včetně informací o platných mezinárodních dokumentech.


14.Ochrana práv spotřebitelů se zdravotním postižením a seniorů

-         pomoc při uplatňování reklamací u výrobků a produktů určených OZP,

-         prevence komerčního zneužívání OZP - podomní prodej, výjezdní prodejní akce, neinformované změny dodavatelů energií,
telekomunikačních služeb nebo zdravotního aj. pojištění,

-         informace o rizikových nabídkách tzv. výhodných nákupů, služeb a úvěrů.


15.  Poradenství ohledně péče v domácím prostředí

-         zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (přesuny z lůžka na vozík, wc křeslo, polohování a předcházení dekubitům apod.),

-         pomoc při osobní hygieně (úkonech osobní hygieny, při použití WC, využití kompenzačních pomůcek aj.).


Informace pro uživatele.pdf


Dotazník pro uživatele OSP.pdf