Etický kodex

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ JCZPS o.p.s.

 

(zkrácená verze aplikovaná z Etického kodexu soc. pracovníka)

 

My, pracovníci a dobrovolníci Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.

jsme se dohodli na následujících principech etického chování, které respektujeme a považujeme pro naši činnost za závazné.

 

V souladu s etickými principy sociální práce - pracovník či dobrovolník:

 

- respektuje reálná přání uživatelů – týká se osobních návštěv, telefonátů, kontaktu s rodinnými příslušníky apod.,

- dbá na to, aby nebyla porušována práva a svoboda uživatele, vyplývající z mezinárodních úmluv a ústavních dokumentů, jakož i všech práv vyplývajících ze zákonů,

- v případě, že pracovník či dobrovolník zjistí, že došlo k porušení práv nebo svobod uživatele, je povinen jej ohlásit vedení organizace nebo jiným příslušným orgánům,

- dbá na to, aby byl vždy nestranný a neutrální,

- nikdy neodmítá pomoc uživateli jiného náboženského, politického aj. vyznání, jiné sexuální orientace ad.,

- dbá na to, aby nedocházelo ke zneužití osobních údajů o uživatelích,

- při své službě nepodává nebo nedoporučuje léky, pomůcky, přístroje ad., které nejsou schváleny příslušnými předpisy a normami,

- nezatajuje před uživatelem informace, které mu mohou být k užitku,

- zachovává mlčenlivost o údajích týkajících se uživatelů,

- nezneužívá informací sdělených uživatelem osobně, ekonomicky ani jiným způsobem,

- plně podporuje samostatnost v rozhodování uživatele, nikdy za něj nerozhoduje a ani jej při rozhodování neovlivňuje tak, aby to vedlo k poškození uživatele,

- dbá na to, aby svým chováním a jednáním nepřezíral uživatele odkázaného na pomoc druhé osoby (např. v jeho přítomnosti nehovoří pouze s jeho průvodcem nebo s tlumočníkem) a dbá dalších zásad správného chování k osobám se zdravotním postižením,

- při kontaktu s uživatelem se ujistí, že na něj dobře vidí nebo jej dobře slyší, že způsob dohodnuté komunikace uživateli nebrání porozumět obsahu jednání,

- těm, kteří jsou v kontaktu s osobami s poruchami komunikace, zajistí odpovídající službu (tlumočení, indukční smyčku, kontakt s pomocí Lormovy prstové abecedy, kompenzačních a reedukačních postupů, které uživatel ovládá) a dbá na to, aby žádný uživatel nebyl z důvodů obtížné komunikace nesprávně informován o službě a příslušných postupech při jejím poskytování,

- soustavně pracuje na svém vzdělávání a zdokonalování ve znalostech a dovednostech přispívajících ke zvyšování kvality poskytovaných služeb v organizaci ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění.